top of page

Job Vacancies

Shiang Ey เป็นบริษัทที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและซิลิโคน โดยบริษัทมีแนวคิด ของการสร้างอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์ Factory 4.0 และเน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทเราเป็นที่รู้จักของลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศไทย ที่ต้องการผลิตชิ้นงานในระดับ Premium ตั้งแต่กระบวนการ ดีไซน์ พัฒนา ไปจนถึงการส่งมอบสินค้า โดยมีองค์ความรู้การพัฒนา และเครื่องจักรที่ทันสมัย
 
การขยายธุรกิจของเรา จึงมีความต้องการคนรุ่นใหม่ และคนที่ต้องการเติบโตในหน้าที่การงานในอุตสาหกรรมแนว Factory 4.0 เข้ามาร่วมทีม กล้าที่จะทำ กล้าที่จะคิด และมีแบบแผนในการทำงาน โดยเราสามารถมอบโอกาส ความก้าวหน้า และความท้าทายในงาน เพื่อเติบโตไปด้วยกันกับเราอย่างยั่งยืน

หากคุณสนใจที่จะร่วมงานกับเรา ในการเดินเข้าสู่รูปแบบการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่ สามารถส่งประวัติการทำงานของคุณมาที่ E-Mail หาเราได้ hr-recruit@shiangey.com

Planning Manager

1 position

รายละเอียดของงาน

- ควบคุมและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตทั้งหมด

- ควบคุมและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนวัตถุดิบทั้งหมด

- รายงานผลการดำเนินการของฝ่ายผลิต และสินค้าคงคลังต่อผู้บริหาร

- แก้ไขปัญหาที่จะมากระทบต่อแผนผลิต

- วิเคราะห์และประเมินผลปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนผลิตและการส่งมอบประจำสัปดาห์/ประจำเดือน/ประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์การวางแผนการผลิตหรือการวางแผนวัตถุดิบและการบริหารการจัดส่ง อย่างน้อย 5 ปี

 3. พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 6. มีความเป็นผู้นำและสร้างทีมงานได้

 7. มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 8. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 9. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO

Assistant Engineer Manager

1 position

รายละเอียดของงาน

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนก

- วางแผนการทำงานในสังกัดแผนกให้บรรลุเป้าหมาย

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- ประเมินผลการทำงานในแผนก

- จัดประชุมแนวทางการทำงานกับ New Model & Current กับแผนกที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำเอกสารการควบคุมกระบวนการ Process control และวิเคราะห์ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ในสายงาน

- การออกแบบแม่พิมพ์และการวิเคราะห์การไหลของแม่พิมพ์ design mold and mold flow analysis

- จัดทำและออกแบบขั้นตอนกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ Start up process new product ตามระยะเวลาที่วางแผน

- วางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

- ตรวจสอบและติดตามการตรวจเช็คข้อมูลการออกแบบจากทางลูกค้าและทางผู้ผลิต

- ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับบุคลากร

- ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการทำงาน Improvement process control

- ออกแบบและปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ Development new product and packaging

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 2. ประสบการณ์การบริหารจัดการในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี

 3. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Email

 4. สามารถใช้โปรแกรม Auto cad, AI และ Solidworks ได้

 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

bottom of page