Job Openings

Shiang Ey เป็นบริษัทที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและซิลิโคน โดยบริษัทมีแนวคิด ของการสร้างอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์ Factory 4.0 และเน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทเราเป็นที่รู้จักของลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศไทย ที่ต้องการผลิตชิ้นงานในระดับ Premium ตั้งแต่กระบวนการ ดีไซน์ พัฒนา ไปจนถึงการส่งมอบสินค้า โดยมีองค์ความรู้การพัฒนา และเครื่องจักรที่ทันสมัย
 
การขยายธุรกิจของเรา จึงมีความต้องการคนรุ่นใหม่ และคนที่ต้องการเติบโตในหน้าที่การงานในอุตสาหกรรมแนว Factory 4.0 เข้ามาร่วมทีม กล้าที่จะทำ กล้าที่จะคิด และมีแบบแผนในการทำงาน โดยเราสามารถมอบโอกาส ความก้าวหน้า และความท้าทายในงาน เพื่อเติบโตไปด้วยกันกับเราอย่างยั่งยืน
หากคุณสนใจที่จะร่วมงานกับเรา ในการเดินเข้าสู่รูปแบบการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่ สามารถส่งประวัติการทำงานของคุณมาที่ E-Mail หาเราได้ nutthanicha.s@shiangey.com

Production Manager

1 Positions

รายละเอียดของงาน

1.ติดตามผลผลิตให้เป็นไปตาม Schedule ในแต่ละวัน ติดตามผลการผลิตและปัญหาการผลิต

2.ติดตาม R/M สำหรับใช้ในการผลิต

3.ติดตามผลการทดลอง New Project เพื่อตรวจสอบ Capacity และติดตาม R/M ที่ใช้ในการผลิต

4.ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับบุคลากร

5.ควบคุมและดูแล 5 ส. ภายในสถานที่ทำงาน

6.ตรวจสอบรายงานการผลิตในแต่ละเดือน

7.ประชุมร่วมกับผลิตเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากผลการผลิต และการใช้ R/M ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

8.ทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อกำหนด KPI

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 2. มีความรู้ ความสามารถ ด้านอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการโรงงาน 2-3 ปี

 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี, ใช้ Internet/Email ได้ดี

 4. มีความรู้เบื้องต้นการบริหารจัดการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

 5. ความรู้ ความเข้าใจ ISO 9001:2015 และ IATF 16949

 6. สามารถควบคุมดูแลพนักงานได้

 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

Quality Assurance Manager

1 Positions

รายละเอียดของงาน

- Quality function management, testing, result analysis and improvement.

- Quality result comply with specification review.

- Quality result weekly monitoring report.

- Implement monthly quality awareness building, Internal KPI, EPQ report, Kaizen, and manpower performance.

- Implement yearly; manpower performance, KPI, Q-Plan, Product specification. ​

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Bachelor's degree in engineering or related field.

 2. Experience in QA function at least 5 years and working in management level for 3 years.

 3. Good command of English.

 4. Knowledge of ISO 9001/14001

 5. Excellent in using Microsoft Office.

Purchasing Manager

1 Positions

รายละเอียดของงาน

- รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่ เจรจาต่อรอง ดำเนินการจัดซื้อและการวางแผนการส่งมอบวัตถุดิบและสินค้าเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ

- ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้า

- ควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้าจากผู้จำหน่ายเพื่อให้ได้รับสินค้าและวัตถุดิบที่ถูกต้องและทันต่อความต้องการใช้งาน

- ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้จำหน่ายสินค้าพบปะพูดคุยในเรื่องความต้องการเกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบ

- จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีของบุคลากรในแผนก รวมถึงการประเมินการทำงานของบุคลากรในแผนก

- ฝึกสอนงาน อบรม บุคลากรภายในแผนก

- ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

 2. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 3. มีประสบการณ์ในระดับบริหารงานด้านจัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP, Microsoft Office และอื่นๆ

 5. มีความรู้พื้นฐานในระบบ ISO

 6. มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี

 7. ความสามารถในการสื่อสารขั้นพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษ

 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, Service mind, คิดเชิงบวก และการทำงานในเชิงรุก

Design Engineer

1 Position

รายละเอียดของงาน

1. รับผิดชอบเขียนแบบและออกแบบสินค้าเพื่อสั่งผลิตสินค้าตามมาตรฐานขององค์กร

2. สามารถประสานถอดแบบจากการสำรวจเพื่อจัดทำแบบสำหรับสั่งผลิตได้

3. สำรวจหน้างานพร้อมจัดทำแบบการสำรวจเพื่อการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ได้

4. เป็นตัวแทนบริษัทในการประสานงาน และให้ข้อมูลเรื่องสินค้า และการติดตั้งกับลูกค้าในกรณีที่ไปสำรวจหน้างาน หรือดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์

5. ร่วมออกแบบและพัฒนาสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบแม่พิมพ์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-  สามารถเขียนแบบ 2D, 3D ได้

-  สามารถอ่านแบบ Drawing

-  มีความรู้เกี่ยวกับ WI, Flow Chart, Report

-  สามารถใช้เครื่องมือวัด เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์

-  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบสูง

-  มีความรู้ระบบ ISO

-  สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี

Sales Representative

1 Position

รายละเอียดงาน

• Expand and maintain business from existing and new customers

• Responsible in sale growth turn over according to Company target

• Introduce company's service and technical solution to serve customer satisfaction

• Coordinate between Customers need & Production

• Understand customer requirement and social environment demands

• Other Ad-hoc as assigned

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Bachelor's Degree in any fields.

 2. Minimum 2 years of Sale experience in Trading, Manufacturer or related fields

 3. Good command in English and Chinese will be highly advantage

 4. Computer skill in Microsoft office and email communication

 5. Having car and valid driving license

 6. Having manufacturing experience will be advantage

Product Designer

1 Position

รายละเอียดงาน

• Identify opportunities for new products (Materials i.e. Silicone, Plastic, Paper)

• Set design requirements based on briefs from internal teams and external partners

• Sketch drafts on paper or digitally (for example, using CAD)

• Use 3D modeling software to design products and components

• Improve the design of existing products

• Gather feedback from product users

• Analyze how a new product ties in with market needs and consumer preferences

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Work experience as a Product Designer or similar role.

 2. Experience in industrial design.

 3. Creativity in mixing up colors, shapes and techniques.

 4. Hands-on experience with computer-aided design (CAD) tools.

 5. Good knowledge of 3D modeling software.

 6. Experience with design programs (like Illustrator and Sketch).

 7. Adaptability, Creative, Thinking out of the box.

 8. Good command of English (Speaking, Reading, Writing)

 9. New graduate are welcome

© 2019. Shiang Ey Co., Ltd. All Right Reserved.