© 2019. Shiang Ey Co., Ltd. All Right Reserved.

Job Openings

Shiang Ey เป็นบริษัทที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและซิลิโคน โดยบริษัทมีแนวคิด ของการสร้างอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์ Factory 4.0 และเน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทเราเป็นที่รู้จักของลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศไทย ที่ต้องการผลิตชิ้นงานในระดับ Premium ตั้งแต่กระบวนการ ดีไซน์ พัฒนา ไปจนถึงการส่งมอบสินค้า โดยมีองค์ความรู้การพัฒนา และเครื่องจักรที่ทันสมัย
 
การขยายธุรกิจของเรา จึงมีความต้องการคนรุ่นใหม่ และคนที่ต้องการเติบโตในหน้าที่การงานในอุตสาหกรรมแนว Factory 4.0 เข้ามาร่วมทีม กล้าที่จะทำ กล้าที่จะคิด และมีแบบแผนในการทำงาน โดยเราสามารถมอบโอกาส ความก้าวหน้า และความท้าทายในงาน เพื่อเติบโตไปด้วยกันกับเราอย่างยั่งยืน
หากคุณสนใจที่จะร่วมงานกับเรา ในการเดินเข้าสู่รูปแบบการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่ สามารถส่งประวัติการทำงานของคุณมาที่ E-Mail หาเราได้ suda@shiangey.com

Warehouse Manager

1 Positions

รายละเอียดของงาน

1.จัดทำวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ในการควบคุมคลังสินค้าและขั้นตอนการจัดส่งสินค้า
2.จัดการบริหารการใช้พื้นที่คลังสินค้า การตรวจรับและจัดจ่าย, จัดเก็บและการเคลื่อนย้ายใช้งาน
3.ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงคลัง
4.วางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect material) และกำหนดจุดสั่งซื้อและออกใบ PR
5.Stock weekly & monthly report

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  เพศ ชาย/หญิง
-  วุฒิปริญญาตรี สาขา Logistic, บริการการจัดการ หรือ สาขาอื่นที่เกียวข้อง
-  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office, E-mail และ ERP
-  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
-  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
-  มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
-  มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูง

Design Engineer

3 Positions

รายละเอียดของงาน

1. รับผิดชอบเขียนแบบและออกแบบสินค้าเพื่อสั่งผลิตสินค้าตามมาตรฐานขององค์กร

2. สามารถประสานถอดแบบจากการสำรวจเพื่อจัดทำแบบสำหรับสั่งผลิตได้

3. สำรวจหน้างานพร้อมจัดทำแบบการสำรวจเพื่อการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ได้

4. เป็นตัวแทนบริษัทในการประสานงาน และให้ข้อมูลเรื่องสินค้า และการติดตั้งกับลูกค้าในกรณีที่ไปสำรวจหน้างาน หรือดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์

5. ร่วมออกแบบและพัฒนาสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  เพศ ชาย/หญิง

-  วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบแม่พิมพ์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-  สามารถเขียนแบบ 2D, 3D ได้

-  สามารถอ่านแบบ Drawing

-  มีความรู้เกี่ยวกับ WI, Flow Chart, Report

-  สามารถใช้เครื่องมือวัด เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์

-  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบสูง

-  มีความรู้ระบบ ISO

-  สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี

Technical Injection

2 Positions

รายละเอียดของงาน

1. ควบคุมการฉีดพลาสติก ปรับเครื่องฉีดพลาสติกให้พร้อมใช้งาน

2. สามารปรับและตั้งค่าแม่พิมพ์ การฉีดพลาสติกได้

3. สามารถซ่อมเครื่องฉีดพลาสติกได้ แก้ไขเครื่องจักรกรณีเกิดการขัดข้อง

4. ตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์

5. Try new Mold

6. ปรับ condition

7. แก้ไขปัญหาแม่พิมพ์ขณะฉีดชิ้นงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

·       เพศ ชาย/หญิง

·       รับวุฒิ ม.6 ปวช /ปวส : ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·       มีประสบการณ์ด้านช่างเทคนิคอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

·       มีความสามารถปรับตั้ง Robot Arm

·       สามารถทำงานเป็นกะได้

·       มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทำงาน

·       มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติก – เครื่องปั๊ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Production Manager

1 Positions

รายละเอียดของงาน

1.ติดตามผลผลิตให้เป็นไปตาม schedule ในแต่ละวัน ติดตามผลการผลิตและปัญหาการผลิต
2.ติดตาม R/M สำหรับใช้ในการผลิต 
3.ติดตามผลการทดลอง New Project เพื่อตรวจสอบ Capacity และติดตาม R/M ที่ใช้ในการผลิต
4.ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับบุคลากร
5.ควบคุมและดูแล 5 ส. ภายในสถานทีทำงาน
6.ตรวจสอบรายงานการผลิตในแต่ละเดือน
7.ประชุมร่วมกับผลิตเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากผลการผลิต และการใช้ R/M ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
8.ทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อกำหนด KPI

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  เพศ ชาย/หญิง
-  วุฒิปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
-  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office, E-mail และ ERP
-  มีความสามารถในการวางแผน
-  มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
-  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
-  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
-  มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูง

ช่างซ่อมบำรุง

3 Positions

รายละเอียดของงาน

1. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน

2. งานติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร

3. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน

4. พัฒนาระบบงานต่างๆให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO9001

5. รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

·       เพศ ชาย/หญิง

·       วุฒิการศึกษา  ปวส หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·       มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องจักร (ส่วนเกี่ยวกับไฟฟ้า) ไม่น้อยกว่า 3 ปี

·       มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (preventive maintenance)

·       มีความขยันและอดทน

·       มีความละเอียดรอบคอบ

·       มีความรับผิดชอบ