Job Openings

Shiang Ey เป็นบริษัทที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและซิลิโคน โดยบริษัทมีแนวคิด ของการสร้างอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์ Factory 4.0 และเน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทเราเป็นที่รู้จักของลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศไทย ที่ต้องการผลิตชิ้นงานในระดับ Premium ตั้งแต่กระบวนการ ดีไซน์ พัฒนา ไปจนถึงการส่งมอบสินค้า โดยมีองค์ความรู้การพัฒนา และเครื่องจักรที่ทันสมัย
 
การขยายธุรกิจของเรา จึงมีความต้องการคนรุ่นใหม่ และคนที่ต้องการเติบโตในหน้าที่การงานในอุตสาหกรรมแนว Factory 4.0 เข้ามาร่วมทีม กล้าที่จะทำ กล้าที่จะคิด และมีแบบแผนในการทำงาน โดยเราสามารถมอบโอกาส ความก้าวหน้า และความท้าทายในงาน เพื่อเติบโตไปด้วยกันกับเราอย่างยั่งยืน
หากคุณสนใจที่จะร่วมงานกับเรา ในการเดินเข้าสู่รูปแบบการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่ สามารถส่งประวัติการทำงานของคุณมาที่ E-Mail หาเราได้ suda@shiangey.com

Warehouse Manager

1 Positions

รายละเอียดของงาน

1.จัดทำวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ในการควบคุมคลังสินค้าและขั้นตอนการจัดส่งสินค้า
2.จัดการบริหารการใช้พื้นที่คลังสินค้า การตรวจรับและจัดจ่าย, จัดเก็บและการเคลื่อนย้ายใช้งาน
3.ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงคลัง
4.วางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect material) และกำหนดจุดสั่งซื้อและออกใบ PR
5.Stock weekly & monthly report

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  เพศ ชาย/หญิง
-  วุฒิปริญญาตรี สาขา Logistic, บริการการจัดการ หรือ สาขาอื่นที่เกียวข้อง
-  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office, E-mail และ ERP
-  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
-  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
-  มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
-  มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูง

Design Engineer

3 Positions

รายละเอียดของงาน

1. รับผิดชอบเขียนแบบและออกแบบสินค้าเพื่อสั่งผลิตสินค้าตามมาตรฐานขององค์กร

2. สามารถประสานถอดแบบจากการสำรวจเพื่อจัดทำแบบสำหรับสั่งผลิตได้

3. สำรวจหน้างานพร้อมจัดทำแบบการสำรวจเพื่อการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ได้

4. เป็นตัวแทนบริษัทในการประสานงาน และให้ข้อมูลเรื่องสินค้า และการติดตั้งกับลูกค้าในกรณีที่ไปสำรวจหน้างาน หรือดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์

5. ร่วมออกแบบและพัฒนาสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  เพศ ชาย/หญิง

-  วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบแม่พิมพ์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-  สามารถเขียนแบบ 2D, 3D ได้

-  สามารถอ่านแบบ Drawing

-  มีความรู้เกี่ยวกับ WI, Flow Chart, Report

-  สามารถใช้เครื่องมือวัด เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์

-  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบสูง

-  มีความรู้ระบบ ISO

-  สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี

Technical Injection

2 Positions

รายละเอียดของงาน

1. ควบคุมการฉีดพลาสติก ปรับเครื่องฉีดพลาสติกให้พร้อมใช้งาน

2. สามารปรับและตั้งค่าแม่พิมพ์ การฉีดพลาสติกได้

3. สามารถซ่อมเครื่องฉีดพลาสติกได้ แก้ไขเครื่องจักรกรณีเกิดการขัดข้อง

4. ตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์

5. Try new Mold

6. ปรับ condition

7. แก้ไขปัญหาแม่พิมพ์ขณะฉีดชิ้นงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

·       เพศ ชาย/หญิง

·       รับวุฒิ ม.6 ปวช /ปวส : ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·       มีประสบการณ์ด้านช่างเทคนิคอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

·       มีความสามารถปรับตั้ง Robot Arm

·       สามารถทำงานเป็นกะได้

·       มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทำงาน

·       มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติก – เครื่องปั๊ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Production Manager

1 Positions

รายละเอียดของงาน

1.ติดตามผลผลิตให้เป็นไปตาม schedule ในแต่ละวัน ติดตามผลการผลิตและปัญหาการผลิต
2.ติดตาม R/M สำหรับใช้ในการผลิต 
3.ติดตามผลการทดลอง New Project เพื่อตรวจสอบ Capacity และติดตาม R/M ที่ใช้ในการผลิต
4.ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับบุคลากร
5.ควบคุมและดูแล 5 ส. ภายในสถานทีทำงาน
6.ตรวจสอบรายงานการผลิตในแต่ละเดือน
7.ประชุมร่วมกับผลิตเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากผลการผลิต และการใช้ R/M ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
8.ทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อกำหนด KPI

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  เพศ ชาย/หญิง
-  วุฒิปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
-  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office, E-mail และ ERP
-  มีความสามารถในการวางแผน
-  มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
-  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
-  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
-  มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูง

ช่างซ่อมบำรุง

3 Positions

รายละเอียดของงาน

1. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน

2. งานติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร

3. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน

4. พัฒนาระบบงานต่างๆให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO9001

5. รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

·       เพศ ชาย/หญิง

·       วุฒิการศึกษา  ปวส หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·       มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องจักร (ส่วนเกี่ยวกับไฟฟ้า) ไม่น้อยกว่า 3 ปี

·       มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (preventive maintenance)

·       มีความขยันและอดทน

·       มีความละเอียดรอบคอบ

·       มีความรับผิดชอบ

© 2019. Shiang Ey Co., Ltd. All Right Reserved.